Miếng đệm tai V-MODA XL

 

 

 

 

 

 

 

 

Miếng đệm tai cỡ XL sử dụng thay thế cho tai nghe M100, LP2. C 2 mu để lựa chọn l Đen v Xm..

 

 

 

 

 

 

 

 

Miếng đệm tai cỡ XL mu Xm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miếng đệm tai XL mu đen.