Chuột Quang kh˘ng dÔy Logitech M215

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng c˘ng nghệ kh˘ng dÔy Logitech« Advanced 2.4 GHz wireless

Cˇ n˙t tắt,bật nguồn, để cˇ thể tiết kiệm pin hơn khi kh˘ng sử dụng đến

Thiết kế đơn giản, nhẹ nhÓng

Cắm 1 lần vÓ kh˘ng bao giờ cần phải r˙t ra nữa

 • Windows-based computer
  • Windows« XP, Windows Vista«, or Windows« 7
  • USB port
    


   
 • Mac« computer
  • Mac OS« X 10.4 or later
  • USB port
    


   
 • Linux«
  • Linux« kernel 2.6+
  • USB Port
 •  

  Package Contents

  • Mouse
  • Nano-receiver
  • User documentation
  • 1 AA battery